Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

File PDFTải định dạng File pdf

File WordTải định dạng File word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

File PDFTải định dạng File pdf

- Nghị định 119: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

File PDFTải định dạng File pdf